Zasady i warunki

Niniejsze Warunki i zasady wyjaśniają nasze stanowisko i szczególne warunki dotyczące korzystania przez Państwa z robotów czyszczących marki yeedi oraz odpowiednich usług („produktów i usług yeedi”), w tym witryny internetowej marki yeedi i aplikacji mobilnej („APP”) (łącznie „ Teren"). Odniesienia do „my”, „nas” lub „nasz” w niniejszych Warunkach dotyczą firmy Reeco Electronics Co., Ltd. zarejestrowanej w Chińskiej Republice Ludowej oraz jej spółek nadrzędnych, zależnych i stowarzyszonych.

Przypominamy, że przed skorzystaniem z produktów i usług yeedi należy dokładnie przeczytać i w pełni zrozumieć informacje zawarte w niniejszych Warunkach i naszej Polityce prywatności. Korzystając z Witryny lub produktów i usług yeedi, uznaje się, że zaakceptowałeś i zgodziłeś się na związanie wszystkimi warunkami określonymi poniżej, oprócz innych warunków lub zasad, które mogą pojawić się w Witrynie. Jeśli nie chcesz zaakceptować niniejszych Warunków lub nie osiągnąłeś pełnoletności w swoim stanie, prosimy o niekorzystanie z Witryny lub produktów i usług yeedi.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji Warunków, a także zmiany „ostatnio zaktualizowanych” informacji na końcu Warunków. Należy okresowo przeglądać Regulamin. Dalsze korzystanie z Witryny oraz produktów i usług yeedi oznacza akceptację niniejszych Warunków, w tym akceptację Polityki prywatności oraz gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Polityce prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia co do któregokolwiek z niniejszych Warunków, należy natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny i zaprzestać korzystania z produktów i usług yeedi.

1. Konto i hasło Yeedi

Nie musisz rejestrować konta yeedi, kiedy odwiedzasz stronę internetową yeedi (www.yeedi.com). Jednak niektóre funkcje produktów i usług yeedi (w szczególności Aplikacja) mogą wymagać rejestracji konta yeedi (i podania w ten sposób niektórych danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności).

Jako osoba ubiegająca się o konto yeedi, rozumiesz i zgadzasz się, że przyjmujesz pełną odpowiedzialność za autentyczność, legalność i ważność swoich danych rejestracyjnych. Zgadzasz się, że będziesz odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i innych informacji dostępowych oraz że będziesz odpowiedzialny za wszelkie działania, które mają miejsce w wyniku użycia twojego hasła i / lub informacji dostępowych. Ponadto zgadzasz się powiadomić nas w przypadku wykrycia nieautoryzowanego użycia hasła lub innych informacji dostępowych, w takiej sytuacji zapoznaj się z naszymi danymi kontaktowymi na końcu niniejszego dokumentu.

2. Korzystanie z Witryny

Zgadzasz się, że nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, osłabić lub spowodować nadmierne obciążenie Witryny i / lub jej hosta, serwerów, sieci, systemów lub innych użytkowników oraz że nie będziesz podejmować w jakikolwiek sposób ingerować w działanie Witryny (w tym w świadczenie jakichkolwiek usług). Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać żadnych wirusów ani błędów do Witryny, że nie będziesz używać żadnego pająka, robota, narzędzia do eksploracji danych ani innych automatycznych urządzeń ani żadnych innych ręcznych procesów lub środków w celu uzyskania dostępu do Witryny i / lub jej serwerów lub systemy do wyodrębniania, pobierania, monitorowania, gromadzenia, przesyłania lub kopiowania jakichkolwiek danych lub materiałów w Witrynie (w tym między innymi informacji o koncie lub obrazów) lub wykorzystywania Witryny do jakichkolwiek innych nieautoryzowanych lub niezgodnych z prawem celów, w tym przechwytywania ruchu i że nie będziesz angażować się w zalewanie, spamowanie, bombardowanie pocztą, awarie lub w inny sposób wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail do innych użytkowników Witryny. Ponadto zgadzasz się, że nie będziesz podejmować prób uzyskania dostępu do danych, które nie są przeznaczone do twojego użytku, że nie będziesz podejmować prób logowania do serwera lub konta, do którego nie masz dostępu, oraz że nie będziesz sondować, skanować ani testować podatności dowolnego systemu lub sieci związanej w jakikolwiek sposób z Witryną bez upoważnienia. Zastrzegamy sobie prawo do odebrania dostępu dowolnej osobie z dowolnego powodu.

3. Korzystanie z Produktu Yeedi

Produkt yeedi gromadzi informacje o tym, jak i kiedy jest używany. Zbierane są inne informacje z dziennika operacji, a także dane dotyczące środowiska czyszczenia, takie jak mapa czyszczenia. Te dane pozwalają nam szybko wykrywać problemy i rozwijać lepsze funkcje i usługi.

Rozumiesz i zgadzasz się, że produkty i usługi yeedi są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i osobistego.

4. Własność intelektualna

O ile nie określono inaczej, my lub nasze firmy powiązane lub stowarzyszone posiadamy prawa autorskie, patenty, prawa do znaków towarowych i inne powiązane prawa własności intelektualnej oraz prawa i interesy dotyczące treści (w tym między innymi interfejsów, tekstów, obrazów, audio, wideo , grafiki itp.) produktów i usług yeedi, programów komputerowych wspierających dostarczanie produktów i usług yeedi, a także znaków towarowych i innych logo handlowych używanych w produktach i usługach yeedi. Niewłaściwe użycie takich znaków towarowych jest surowo zabronione, w tym między innymi używanie takich znaków towarowych w jakikolwiek z następujących sposobów: w sposób, który może spowodować zamieszanie; do identyfikacji produktów lub usług własnych lub stron trzecich; jako część znaków towarowych lub usługowych własnych lub stron trzecich; w sposób, który niedokładnie sugeruje sponsorowanie, poparcie lub inny związek z Twoimi produktami, usługami lub innymi działaniami; lub w sposób dyskredytujący lub osłabiający taki znak towarowy. Zgadzasz się nie wyświetlać ani w inny sposób niewłaściwie wykorzystywać takich znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody od nas. Prosimy o przesyłanie takich wniosków pocztą elektroniczną na adres [data-security@ecovacs.com]. Ocenimy Twoją prośbę i odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

5. Oprogramowanie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki i zasady regulują korzystanie z oprogramowania dostarczonego przez nas i / lub udostępnionego za pośrednictwem Witryny lub dowolnego produktu yeedi, niezależnie od tego, czy istnieją umowy licencyjne i / lub umowy z użytkownikiem końcowym. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, przyjmujesz do wiadomości, że: Twoje oprogramowanie będzie używane wyłącznie do celów osobistych i / lub niekomercyjnych; nie będziesz próbować zmieniać ani modyfikować oprogramowania; nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani w inny sposób próbować uzyskać dostępu do kodu źródłowego oprogramowania; nie będziesz podejmować prób obchodzenia lub wyłączania oprogramowania lub jego przeznaczenia; i nie wolno kopiować, udzielać podlicencji, cedować, przenosić, rozpowszechniać, przesyłać ani w inny sposób używać oprogramowania bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Ponadto zgadzasz się nie tworzyć ani nie rozpowszechniać kopii materiałów w Witrynie lub w jakimkolwiek produkcie yeedi w jakimkolwiek celu komercyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody od nas. Żaden z materiałów zawartych w Witrynie lub w jakimkolwiek produkcie yeedi (w tym całe oprogramowanie, kod HTML i inny kod programowania) nie może być poddawany inżynierii wstecznej, dezasemblacji, dekompilacji, transkrypcji, przechowywaniu w systemie wyszukiwania, tłumaczeniu na jakikolwiek język lub język komputerowy , retransmitowane w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami (elektronicznymi, mechanicznymi, reprodukowanymi na zdjęciach, nagrane lub w inny sposób), odsprzedawane lub rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody od nas.

6. Produkty lub usługi dostarczane przez strony trzecie

Produkty i usługi yeedi są obsługiwane przez strony trzecie. Takie zaangażowanie nie wpłynie na ważność niniejszych Warunków między Tobą a nami. Poza tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z jakiejkolwiek umowy zawartej przez Ciebie z taką osobą trzecią, jeśli taka istnieje.

W witrynie yeedi możemy udostępniać linki do innego kanału, na którym można dokonać zakupów online. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do materiałów prezentowanych na innych stronach internetowych.

7. Zmiana, zawieszenie, zakończenie świadczenia usług

Możemy zmienić lub wyeliminować produkty lub usługi oferowane w Witrynie lub za jej pośrednictwem w dowolnym momencie bez powiadomienia.

8. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJI WOBEC STRON

Witryna może zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i nieaktualne informacje. Nie składamy żadnych oświadczeń co do dokładności, rzetelności, kompletności ani aktualności publikowanych informacji i nie gwarantujemy, że Witryna spełni Twoje wymagania. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym momencie.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE, POTWIERDZA I ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z WITRYNY, W TYM Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG OFEROWANYCH W WITRYNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM, NA WŁASNE RYZYKO. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPECJALNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE LUB WTÓRNE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, UTRACONE DOCHODY LUB UTRACONE ZYSKY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA , AND / LUB SITE. (PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.) NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH W CELU PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNEJ W ODNIESIENIU DO WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW I / LUB USŁUG DOSTĘPNYCH W WITRYNIE, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE SĄ OFEROWANE „TAKIE, JAKIE SĄ”. NIE UDZIELAMY GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB WIRUSY, KTÓRE MOGĄ ZARAŻAĆ TWOJE SPRZĘT KOMPUTEROWY LUB INNY MAJĄTEK LUB KONTO LUB DOSTĘP DO UŻYTKOWANIA LUB PRZEGLĄDANIA STRONY POBIERANIE WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA LUB MATERIAŁÓW Z WITRYNY.

9. Siła wyższa i inne wyłączenia

Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach i warunkach, w przypadku, gdy wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań jest niemożliwe z powodu zdarzeń losowych, wszelkich ograniczeń rządowych, wojen, działań wojennych, blokad, niepokojów społecznych, strajków, godzin policyjnych, lokautów lub wszelkie inne przyczyny poza naszą rozsądną kontrolą, takie jak między innymi wirusy, konie trojańskie, hakerzy, niestabilność systemu, usterki usług stron trzecich, masowe epidemie lub działania rządowe. W takich okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań. Jednakże niezwłocznie powiadomimy Cię o takich zdarzeniach związanych z siłą wyższą. Niniejsza sekcja 9 nie zwalnia nas, a jedynie zawiesza nas z obowiązku świadczenia usług do tak szybko, jak to możliwe, po ustaniu stanu siły wyższej.

10. Zgodność z lokalnymi przepisami

Korzystając z produktów i usług yeedi, musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz nie możesz używać takich produktów i usług do prowadzenia nielegalnych działań.

11. Odpowiedzialność i odszkodowanie

Zgadzasz się chronić i utrzymywać interesy nas i innych użytkowników. Będziesz zabezpieczyć i unieszkodliwić nas, nasze podmioty stowarzyszone, kierownictwo, pracowników, agentów lub jakąkolwiek inną stronę trzecią przed i przed wszelką odpowiedzialnością, stratami, roszczeniami, żądaniami, sporami, szkodami i kosztami wszelkiego rodzaju, w tym między innymi rozsądnymi honoraria prawników i koszty postępowania sądowego wynikające z lub w związku z korzystaniem z Witryny, w tym oprogramowania i / lub usług za pośrednictwem Witryny, i / lub naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu i / lub Prywatności Zasady i / lub naruszenie przez Ciebie odpowiednich praw i przepisów.

12. Rozstrzyganie sporów i obowiązujące przepisy

Witryna podlega prawu Stanów Zjednoczonych, w tym federalnym prawom autorskim i prawom dotyczącym znaków towarowych.

Zawarcie, wejście w życie, wykonanie, interpretacja i rozstrzyganie sporów niniejszych Warunków podlega prawu Kalifornii i Stanów Zjednoczonych.

Niniejsza sekcja 12 nie uniemożliwia nam jednak ubiegania się o wydanie nakazu sądowego w jakiejkolwiek odpowiedniej jurysdykcji w odniesieniu do (i) naruszenia naszej własności intelektualnej lub innych powiązanych praw; lub (ii) uznanie lub wykonanie jakiegokolwiek orzeczenia lub nakazu.

13. Inne postanowienia

Nagłówki wszystkich postanowień niniejszych Warunków mają charakter wyłącznie informacyjny, same w sobie nie mają żadnego rzeczywistego znaczenia i nie mogą służyć do interpretacji niniejszych Warunków.

Jeśli jakikolwiek warunek w niniejszych Warunkach jest całkowicie lub częściowo nieważny lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu, pozostałe warunki niniejszych Warunków pozostają ważne.

Jakiekolwiek zaniechanie przez nas nalegania lub egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, prosimy o kontakt pod adresem [data-security@ecovacs.com].